Potilas- ja asiakasrekisterinpito

 

Potilas- ja asiakasrekisterinpito ja rekisterinpidon keskeiset periaatteet

1.       Rekisterin nimi Psykoterapia- ja hyvinvointipalvelut Sydämellä oy
2.       Rekisterinpitäjä Nimi: Elena Hering
Osoite: Ykskoivuntie 32, 23500 Uusikaupunki
Muut yhteystiedot:

Puh. 0452082899   elena@perhepsykoterapia.fi

3.       Yhteisrekisterinpitäjä, jos sellainen on Nimi: –
Osoite: –
Muut yhteystiedot:
4.       Henkilötietojen käsittelijät Nimi: Elena Hering
5.       Rekisterin yhteyshenkilö

 

 

Nimi: Elena Hering
Puhelin: 0452082899
Sähköposti: elena@perhepsykoterapia.fi
6.       Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava Nimi: Elena Hering
Puhelin:0452082899
Sähköposti: elena@perhepsykoterapia.fi
7.       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn lainmukainen peruste (GDPR 6 ja 9 artiklat) Asiakastietojen käsittely ja säilytys perustuu lakiin tai asiakkaan suostumukseen.

·        EU:n tietosuoja-asetus

·        Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

·        Tietosuojalaki 1050/2018

 

8.       Rekisterin tietosisältö

(rekisteriin sisältyvät henkilötiedot sekä potilas- ja asiakastiedot)

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot, tiedot palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
9.       Mistä henkilötiedot saadaan? Asiakas, asiakkaan huoltaja, perhe tai laillinen edustaja, lähiomainen, asiakkaan lähiverkosto.

·        Henkilötietolaki (523/1999)

10.    Henkilötiedon säilytysaika ja säilytysajan määrittämisen kriteerit Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja tuottajalla on salassapitovelvollisuus.

·        Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009, liite 298

·        Arkistolaki 831/1994

11.    Henkilötietojen vastaanottajat

(ne tahot, joille henkilötietoja luovutetaan)

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä. Rekisteri on suojattu, eikä siihen ole pääsyä asiaankuulumattomilla.
12.    Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
13.    Rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisterin säilytyspaikka

 

–         Lisäksi tieto siitä, sisältyykö henkilötietojen käsittelyyn automaattista päätöksentekoa

A.      Manuaalinen aineisto

Lounatuulet yhteisötalo ja Ykskoivuntie 32, lukollinen säilytyskaappi tarvittaessa, joihon muilla ei ole pääsyä.

Osoite: Läntinen pitkäkatu 33, 20100 Turku

Ykskoivuntie 32, 23500 Uusikaupunki

B.      Sähköiset aineistot

Minduupro/ Kanta-liittymä, tarvittaessa

 
14.    Rekisteröidyn oikeudet

 

–         Palveluntuottajan tulee kuvata, mitkä tietosuoja-asetuksen rekisteröidylle tarkoitetuista oikeuksista liittyvät rekisteriin ja millä tavalla rekisteröidyn oikeuksia toteutetaan

A.      Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/679:n 15. artikla.

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei hänestä ole tallennettu tietoja. Asiakkaan tulee tietää, mihin tietoja käytetään.

B.      Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU 2016/679:n 77. artikla

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tiedon korjaamiseksi. Havaitut puutteet tulee tarvittaessa oikaista ja korjata. Asiakkaan tulee saada tieto miten asiaan puututaan.

C.      Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679:n 16. artikla

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tiedon korjaamiseksi. Havaitut puutteet tulee tarvittaessa oikaista ja korjata. Asiakkaan tulee saada tieto, miten asiaan puututaan.

D.      Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17. artikla

Rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä.

E.      Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/679:n 20. artikla