Mitä perheterapia lyhyesti sanottuna on?

Perheterapiaa määriteltäessä on hyvä miettiä ensin, mitä perhe-määritelmällä tarkoitetaan. Perhe määritelmänä on monimuotoinen ja subjektiivinen kokemus siitä, ketkä kuuluvat perheeseen. Perheen voidaan ajatella kuuluvan esim. saman kodin sisällä asuvat, useammassa kodissa asuvat, lapset, vanhemmat, isovanhemmat, muu sukulaiset tai läheiset. Perheen voivat muodostaa lapseton pari, samaa sukupuolta olevat parit, eri laitoksissa asuvat perheenjäsenet, biologiset, sijaisperhe tai puolison kautta tulleet läheiset jne.

Perheterapian kohteena on asiakkaan perhe, vuorovaikutusverkosto ja siihen liittyvät kokemukset, tarpeet ja toiveet.  Terapiassa käyvät eri ikäiset lapset, nuoret, parit, perheet yhteisen sopimuksen ja siinä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja terapeutti edistää hänen asiantuntijuutta ja hyvinvointia. Perhepsykoterapia on moni menetelmällinen ja poikkitieteellinen hoitomuoto, jonka vaikutukset auttavat yksilöä ja usein laajaa verkostoa samanaikaisesti.

Elämänvaiheisiin kuuluvat erilaiset kehitys-, kriisi- ja muutosvaiheet. Koemme erilaisia tunteita, vastoinkäymisiä ja ristiriitoja, samoin kuin iloa ja rakkautta. Joskus tunteet ja ristiriidat kehittyvät huomaamattamme tai äkillisesti solmuiksi, kestämättömiksi olotiloiksi, sairaudeksi tai vaivoiksemme elämänlaatua heikentäen. Kärsimykset, huolet, ahdistus- ja pelkotilat sekä epävarmuus ovat usein terapian aloitukseen liittyviä tavallisia tuntemuksia.

Terapeutin ja asiakkaan hoitosuhde on tavoitteellista, asiakkaan hyvinvointiin ja tavoitteisiin pyrkivää. Terapeutin suhde on kuunteleva, myötäelävä, ymmärryksiä ja oivalluksia herättävä, muutosta edistävä ja rakentava. Myönteisessä ja vastavuoroisessa suhteessa ihminen saa voimaa toteuttaa itseään ja elämäänsä omalla persoonallisella tavalla, rakastaen ja iloiten itsestään ja läheisistään. Terapia-suhteessa voi saada kokemuksen riittävän hyvästä suhteesta itseen, toiseen ihmiseen ja merkityksellisiin asioihin.

Terapiassa voi katsoa omaa mennyttä, nykyistä ja tulee suhdetta itseen, perheeseen ja omaan elämään kokonaisuutena. Terapia auttaa jäsentämään asioita ja kokemuksia oman tarinan osaksi. Siinä saadaan lisää välineitä elämän kokemuksiin tai elämiseen. Terapeutin kanssa voi kasvaa ihmisenä ja ihmissuhteissa kohti omia tavoitteita ja unelmia.