Mitä perheterapia lyhyesti sanottuna on?

Perheterapiaa määriteltäessä on hyvä miettiä ensin, mitä perhe-määritelmällä tarkoitetaan. Perhe määritelmänä on monimuotoinen ja subjektiivinen kokemus siitä, ketkä kuuluvat perheeseen. Perheen voidaan ajatella kuuluvan esim. saman kodin sisällä asuvat, useammassa kodissa asuvat, lapset, vanhemmat, isovanhemmat, muu sukulaiset tai läheiset. Perheen voivat muodostaa lapseton pari, samaa sukupuolta olevat parit, eri laitoksissa asuvat perheenjäsenet, biologiset, sijaisperhe tai puolison kautta tulleet läheiset jne.

Perheterapian kohteena on asiakkaan perhe, vuorovaikutusverkosto ja siihen liittyvät kokemukset, tarpeet ja toiveet.  Terapiassa käyvät eri ikäiset lapset, nuoret, parit, perheet yhteisen sopimuksen ja siinä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Psykoterapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.Perheterapeuttisessa yksilötapaamisissa asiakas ja terapeutti keskustelevat valituista aiheista huomioiden verkoston ja elämäntilanteessa vaikuttavat asiat. Perheterapeuttiset yksilökäynnit voivat olla osa perheterapiaa. Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan niihin kutsutaan merkityksellisiä ihmisiä mukaan keskusteluihin. Tapaamisessa voi olla lapsi, nuori tai aikuinen. Perhepsykoterapiassa hoidetaan kokonaista perhettä, perheenjäseniä yksilöinä ja koko perhesysteemiä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Perheen merkitys ja vaikutus ihmisen kasvuun ja elämään on ainutlaatuista. Perheenjäsenten yhteiselämää ja   käyttäytymistä  pyritään muokkaamaan terveyttä, arvoja ja onnellisuutta paremmin edistäväksi. 

Asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja terapeutti edistää hänen asiantuntijuutta ja hyvinvointia. Perhepsykoterapia on moni menetelmällinen ja poikkitieteellinen hoitomuoto, jonka vaikutukset auttavat yksilöä ja usein laajaa verkostoa samanaikaisesti. Elämänvaiheisiin kuuluvat erilaiset kehitys-, kriisi- ja muutosvaiheet. Koemme erilaisia tunteita, vastoinkäymisiä ja ristiriitoja, samoin kuin iloa ja rakkautta. Joskus tunteet ja ristiriidat kehittyvät huomaamattamme tai äkillisesti solmuiksi, kestämättömiksi olotiloiksi, sairaudeksi tai vaivoiksemme elämänlaatua heikentäen. Kärsimykset, huolet, ahdistus- ja pelkotilat sekä epävarmuus ovat usein terapian aloitukseen liittyviä tavallisia tuntemuksia.

Psykoterapeutin ja asiakkaan hoitosuhde on tavoitteellista, asiakkaan hyvinvointiin ja tavoitteisiin pyrkivää. Psykoterapeutin suhde on kuunteleva, keskusteleva, myötäelävä, ymmärryksiä ja oivalluksia herättävä, muutosta edistävä ja rakentava. Myönteisessä ja vastavuoroisessa suhteessa ihminen saa voimaa toteuttaa itseään ja elämäänsä omalla persoonallisella tavalla, rakastaen ja iloiten itsestään ja läheisistään. Psykoterapia-suhteessa voi saada kokemuksen riittävän hyvästä suhteesta itseen, toiseen ihmiseen ja merkityksellisiin asioihin. Psykoterapiassa voi katsoa omaa mennyttä, nykyistä ja tulee suhdetta itseen, perheeseen ja omaan elämään kokonaisuutena. Psykoterapia auttaa jäsentämään asioita ja kokemuksia oman tarinan osaksi. Siinä saadaan lisää välineitä elämän kokemuksiin tai elämiseen. Psykoterapeutin kanssa voi kasvaa ihmisenä ja ihmissuhteissa kohti omia tavoitteita ja unelmia.

Mitä perheterapiassa tapahtuu ja mitä se auttaa?

Perheterapiassa keskustellaan perheenjäsenten kokemuksista, ajatuksista, toiveista ja tarpeista perheessä. Siinä keskustellaan elämäntapahtumista ja kokemuksista sekä rakennetaan tulevaisuutta turvallisessa ja emotionaalisesti eheyttävässä ilmapiirissä.

Perheterapia voi auttaa löytämään vaikeissa kokemuksissa ja tilanteissa uusia merkityksiä, toiminta- ja ajattelutapoja.

Perheterapia on keino kasvaa yhdessä ihmisenä ja eri elämän rooleissa. Terapiassa voidaan pyrkiä siihen, että jokainen saa olla oma itsensä, oppia rakastamaan itseään ja muita sekä kasvaa turvallisesti hyväksyvässä ihmissuhteessa.

Perheterapiassa ollaan kiinnostuneita ihmisten persoonallisuudesta, perhe-elämästä ja elämän moninaisuudesta sen kaikissa muodoissa pyrkien ammatillisesti ja empaattisesti tukemaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.

Terapiassa on tärkeä saada myönteisiä yhteenkuuluvuuden tunteita ja kyvykkäättä ilmaista/ toimia tilanteissa rakentavasti. Perheterapia antaa lisää mahdollisuuksia tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi.

Omien ja perheessä olevien tarpeiden tunnistaminen ja niiden toteutuminen voi onnistua yhdessä kasvamalla ja oppimalla

Kenelle perheterapia sopii?

Perheille, joihin liittyy huolta lapsesta, nuoresta, perheestä, puolisosta, tai itsestäsi. Lapsella/nuorella tai vanhemmalla on erityisiä haasteita, huolta, oireita tai sairautta. Terapeutti voi tavata perheenjäseniä yhdessä ja erikseen auttaakseen yksilöllisesti ja yhteisesti perhettä.

Perheterapia sopii hyvin vaikeiden kokemusten, traumojen ja muutosvaiheiden työstämiseen, mielenterveyshäiriöiden, erilaisten riippuvuuksien ja kriisien hoitoon.

Perheterapia sopii ihmiselle, joka toivoo oppivansa jotakin uutta itsestään, lapsesta ja perheestään. Haluat jakaa luotettavan ihmisen kanssa elämänkokemuksia ja toiveitasi.

Haasteet vanhemmuudessa, lähisuhteissa ja elämänhallinnassa ovat asioita, joita halutaan työstää ja saada niihin tukea.

Lastensuojelun avo-, laitos- tai jälkihuollon kohderyhmässä oleville.

Perheille ja ihmisille, joilla elämänkokemuksista ja/tai eri kulttuuritaustasta johtuen vaikeutta kokea onnistumisen, yhteenkuuluvuuden ja onnen tunteita. Yhdessä voidaan etsiä ratkaisuja ja keinoja, joiden avulla voi toteuttaa itseä paremmin ja tuntea tyytyväisyyttä omassa elämässä.