OMAVALVONTASUUNNITELMA

1.PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Palveluntuottaja; Yksityinen palvelujen tuottaja

Psykoterapia- ja hyvinvointipalvelut Sydämellä Oy

Toimiala: Psykoterapia- ja hyvinvointipalvelut

Palveluntuottajan Y-tunnus: 3185532-7

Toiminta-alue: Turku, Kaarina, Paimio, Raisio, Rusko, Mynämäki, Naantali, Parainen, Laitila, Lieto, Uusikaupunki, Nousiainen, Vehmaa, Salo, Pöytyä, Kustavi, Pyhäranta, Aura, Oripää, Taivassalo. Etäterapia ja konsultaatio mahdollista.

 

Yrityksen toiminnasta vastaava psykoterapeutti, yrittäjä

Yksilö-, pari- ja perhepsykoterapeutti Elena Hering

  1. 0452082899 elena@perhepsykoterapia.fi

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen

Ykskoivuntie 32, 23500 Uusikaupunki

Palvelumuoto; Asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan

Yksilö-, pari- ja perhepsykoterapiassa käyvät asiakkaat, parit ja perheet.

Sosiaalihuollon palvelujen piirissä olevat asiakkaat, lastensuojelun avohuollon sekä ulkopuolisten sijoitusten piirissä olevat perheet. Systeemisten työryhmien perheterapeutti.

Psykoterapeuttinen työskentelyn ja viitekehyksen tuominen ryhmien käyttöön julkisten, yksityisten ja muiden palvelua ostavien tahojen käyttöön.

Toimintayksikön katuosoite

Sosiaalihuollon palveluissa ei toimintayksikköä.

Terveydenhuollon terapiapalveluissa toimintayksiköt Lounatuulet yhteisötalo ry

  • Tilat vuokrattavissa tarvittaessa yrityksen käyttöön esim. terapia käynneillä, kokoustilana, työnohjauksessa, koulutuksessa jne.
  • Lisäksi terapian vastaanottotilat Ykskoivuntie 32, 23500 Uusikaupunki

 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Aluehallintoviraston rekisteröinti päätöksen ajankohta: 1.4. 2021, (OY 23.01.2021)

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Yrityksen toiminta ideologia perustuu psykoterapian tutkimukselliseen tietoon ja viitekehyksiin pari, perhe- ja kognitiivisen käyttäytymispsykoterapian tutkimusalalta. Psykoterapeuttinen työ on mielenterveyttä tukevaa, korjaavaa ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävää palveluja jakautuen asiakkaiden luokse, kotikäynneille, yhteistyötahojen luokse.

Psykoterapia- ja hyvinvointipalvelut Sydämellä OY tuottaa psykoterapeuttisen    ammattitaidon ja osaamisen toteutumisen myös kotiin tehtävään psykoterapeuttiseen asiakastyöhön sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin Varsinais- ja Vakka-Suomen alueella.

Sosiaalihuollon palveluitamme ovat:

  • Työryhmätyöskentelynä: Tehostettu perhetyö, kotiin vietävät perhekuntoutus, erityisen tuen tukihenkilötoiminta, kotiin vietävä vanhemmuuden arviointi, kotiin vietävä perhearviointi, valvotut sekä tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot, sosiaalihuoltolain mukaiset oikeuden määräämät valvotut sekä tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot, vertaistukiryhmät.
  • Psykoterapeutin palvelut voi ostaa myös erillisinä palveluina täydentämään kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa yhteistyössä tehtävää asiakastyöskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi yritys voi tuottaa alihankintana sosiaalityöntekijän, psykologin tai sosionomin palvelut

 

Terveydenhuollon palveluitamme ovat:

 

  • Yksilö-, pari- ja perhepsykoterapian ja työnohjaus palvelut ovat tarkoitettu psykoterapian palveluja ostaville tahoille ja asiakkaille yksityisesti tai muun julkisen tahon ostamana tuotettuna.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Työssä korostuu psykoterapeuttinen lähestymistavat, kognitiivinen käyttäytymisterapeuttinen viitekehys ja menetelmät, systeeminen toimintamalli, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys ja ihmisten kohtaaminen heidän omassa ympäristössään.

Yrityksen arvot ovat:

Edistää ihmisen kyvykkyyttä ilmaista rakkautta ja iloa

ihmisen hyvinvoinnin ja kasvun sekä toimintakyvyn edistäminen

Yksilön, perheen ja yhteisön rakenteiden toimivuuden vahvistaminen systeemisellä työotteella

 

3 RISKINHALLINTA SEKÄ LAADUNVALVONTA

 

Omavalvonta perustuu riskienhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia arvioidaan monipuolisesti asiakkaan saaman palvelun näkökulmasta. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä, toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhe toimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia.

Riskien hallinnasta vastaavat ensisijaisesti yrityksestä vastaava psykoterapeutti, hallinto sekä työryhmät, joissa kaikki ovat yhdenvertaisia. Fyysiset riskit kartoitetaan aina aloituspalaverissa. Työtä tehdään pääsääntöisesti pareittain. Asiakkaita tavataan yksin vain poikkeustapauksissa.   Yrityksellä on oma turvallisuussuunnitelma. Psykoterapeutti Hering on säännöllisessä työnohjauksessa ja tarvittaessa saa konsultointia alan erityisosaajilta.

Tietosuojan osalta riskit on minimoitu, koska yrittäjällä ei ole omaa henkilötietojärjestelmää asiakkaiden tiedoista. Yritys tekee sosiaalihuollon töitä suoraan isompiin perhepalvelu yrityksiin tai Varhan palveluihin. Terveydenhuollon osalta työtä tehdään yksityisten asiakkaiden, kelan, vakuutusyhtiöiden, sairaanhoitopiirin tai muiden palvelua ostavien tahojen kanssa. Paperiset asiakirjat, joita on pakko säilyttää ovat lukitussa kaapissa palvelun tilaajan tiloissa tai toimistolla. Yritys huolehtii omasta sosiaalihuollon sähköisestä järjestelmästä ja kanta liittymästä tulevaisuudessa, mikäli yritys osallistuu asiakastyöhön suoraan tilaajan kanssa sopimusten tekoon ja kilpailutukseen. Tällä hetkellä yrittäjänä toimii ainoastaan Hering vastaten omasta työpanoksestaan toisille yrityksille tai Varhan palveluihin sosiaalihuollon osalta. Yrityksellä on salattu sähköposti, jota voi käyttää asiakkaat, tilaajat ja yrityksen kautta työskentelevät henkilöt.

Palautteen kerääminen

Asiakaspalautetta pyydetään suoraan asiakkailta, yhteistyökumppaneilta sekä työntekijöiltä. Molemmille tahoille jaetaan kirjalliset palautusohjeet. Palaute käydään tarvittaessa läpi tapaamisissa ja pohditaan kehitystarpeita. Yrityksen edustaja on kehittänyt oman palautekyselyn. Yhteistyötä ja tavoitteiden edistymistä arvioidaan käynneittäin ja usein työskentelyn aikana.

Psykoterapiasopimus voidaan päättää tilaajan, asiakkaan, palveluntuottajan tai molempien osapuolten päätöksestä. Sopimukseen perustuva työskentely perustuu yhteistyöhön ja haluun edistää tavoitteiden mukaista työskentelyä sopimuksen mukaisesti.

Laadunvalvonta

Laadunvalvontaa suoritetaan asiakkailta, tilaajilta sekä yhteistyöryhmiltä saadun palautteen avulla. Vastuupsykoterapeutti on aktiivisesti kouluttautunut ja työskennellyt vaativissa työtehtävissä. Psykoterapeuttisen kouluttautumisen myötä asiantuntija kykenee arvioimaan tieteellisten tutkimusten ja näyttöön perustuvien menetelmien kautta omaa asiakas työtään yhteistyössä asiakkaiden, tilaajien sekä yhteistyö tiimien kanssa.

Riskien käsitteleminen

Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu niistä keskustelu asiakkaan, yhteistyötahojen, tilaajien ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta.

Korjaavat toimenpiteet

Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Yrittäjä käy asian läpi osallisten kanssa ja työnohjauksissa pohditaan yhdessä, kuinka asia voidaan korjata ja näin estää tilanteen uusiutuminen.

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö

Elena Hering, psykoterapeutti

 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Yrittäjä tarkastaa tilanteen vähintään kerran vuodessa tammikuussa ja tekee tarvittaessa päivityksiä

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman on julkisesti nähtävänä tarvittaessa siten, että asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti pyytämällä siihen tutustua.

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi

Yrityksen työ on lastensuojelulain tai sosiaalihuoltolain mukaista avohuollon palvelua lastensuojelun tai sosiaalihuollon asiakasperheille. Asiakkuus tulee lastensuojelun sosiaalityön kautta, jossa sosiaalityöntekijä yhdessä asiakkaan ja huoltajan kanssa arvioivat palvelun tarvetta. Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta.  Aloitusneuvottelussa sovitaan yhdessä työskentelyn tavoitteet ja tehdään työsuunnitelma. Suunnitelmaa ja tavoitteita arvioidaan ja päivitetään työskentelyn aikana.

Asiakasperheellä, asiakaspareilla, asiakkaina olevilla perheenjäsenillä, asiakkailla ja tilaajilla on mahdollisuus itse kertoa näkemyksensä palvelun tarpeesta. Työtä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä lapsen ja vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa.

Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät

läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdon vapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Palvelun suunnittelussa ja toteuttamisessa asiakkaalla on suuri sananvalta ja työ ei aseta sellaisia rajauksia asiakkaiden elämään, jotka vaikuttaisivat mahdollisuuteen yksilöllisyyteen ja oman näköiseen elämään.

Yritys ei hyväksy epäasiallista tai loukkaavaa käytöstä asiakasta kohtaan. Tarvittaessa ohjataan suorittamaan jatkotoimenpiteitä asianmukaisen viranomaisen kanssa. Käytännössä ensimmäiseksi ohjataan ottamaan yhteyttä sosiaaliasiamieheen: ”Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin (asiakaslaki). Asiakaslain mukaan sosiaaliasiamies: neuvoo sosiaalihuollon  asiakkaita heidän asemaansa ja oikeuksiin liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta  tarvittaessa tekemään muistutuksen kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön  vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle, tiedottaa asiakkaan oikeuksista,  toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seuraa  asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain  kunnanhallitukselle.” Sosiaaliasiamiehenä toimii valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä Heidi Autero Puh. 0407082927, heidi.autero@gmail.com

  1. ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY

Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen. Rekisterinpitäjän on  rekisteriselosteessa määriteltävä, mitä asiakasta koskevia tietoja palveluntuottajarekisteriin  tallentaa, mihin niitä käytetään ja mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen  suojauksen periaatteet Yritys varmistaa, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja  henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja  potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä, käyttämällä ainoastaan  hyväksyttyjä tietojärjestelmiä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 16 §:n Potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (298/2009). Potilasasiakirjat muodostavat henkilötietolaissa (523/1999) henkilörekisterin, ja tietojen käsittelyssä on siten noudatettava myös henkilörekisteriä koskevia säännöksiä. Psykoterapiaa tarvitsevat asiakkaat ottavat yhteyttä kotisivujen kautta yhteydenottolomakkeella (elena@perhepsykoterapia.fi) tai soittamalla. Kotisivujen yhteydenottolomakkeen ja kotisivujen sähköpostin kautta tulee yksityishenkilöiden henkilötietoja, jotta palvelua voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

Asiakkaan henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon. Psykoterapeutti ottaa yhteyttä asiakkaisiin ja sopii asiakkaan toiveesta tapaamisen. Tapaamisista kirjoitetaan hoidon jatkosta sopimus, jossa kirjataan välttämättömät sopimusta koskevat tiedot. Sopimuksessa tulee olla henkilötiedot, osoitetiedot, maksuun liittyvät tiedot, tavoitteet, tapaamiseen liittyvä suunnitelma. Asiakkaan tiedot toimitetaan tarpeiden lomakkeisiin, joka kirjataan maksavalle taholle esim. kela, kanta, sairaanhoitopiiri tai muu yhteistyötaho. Sähköisen tietoturvan järjestelmästä vastaa omalta osaltaan Minduproo AtCare Oyc/o Henri Valvanne info(at)minduu.fi Kutomotie 16, 00380 Helsinki. Yrityksellä on salattu sähköposti, SecMail-suojattu posti-lähetyslinkki ja verkkolevy Online Solutions Oy:n kautta: www.online.fi; Vapaudenkatu 28, 40100 Jyväskylä, Y-tunnus: 0997879-3.

 

  1. HENKILÖSTEN REKRYTOINNIN PERIAATTEET

Psykoterapia- ja hyvinvointipalvelut Sydämellä Oy ei ole seuraavan vuoden aikana lisäämässä henkilöstöä. Yrityksessä toimii ainoastaan tällä hetkellä yrittäjä itse. Tarvittaessa yrittäjällä on mahdollisuus hankkia alihankintana tiimiin tarvittavat työntekijät. Mikäli yritys katsoo tulevina vuosina henkilöstön lisäyksen olevan mahdollista, niin silloin toimitaan seuraavalla tavalla: Yrittäjä on tietoinen henkilöstön rekrytointia ohjaavasta työlainsäädännöstä ja työehtosopimuksista, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä tulee ottaa huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Mikäli yritys palkka lisää henkilöstöä, henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet tulevat olemaan: Pätevyys, motivaatio ja arvopohja. Rekrytoinnissa tullaan ottamaan huomioon erityisesti yrittäjän arvio, työtodistukset ja suositukset. Rikosrekisteriote tarkistetaan kaikilta uusilta työntekijöiltä (sekä JulkiTerhikistä tarkastetaan näihin rekistereihin kuuluvat.)

  1. TOIMITILAT

Yritys vuokraa tilat Lounatuulet yhteisötalolla, Läntinen pitkäkatu 33, 20100 Turku sekä

Ykskoivuntie 32, 23500 Uusikaupunki

  1. KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Psykoterapia- ja hyvinvointipalvelut Sydämellä Oy toimintaa kehitetään tarpeen mukaan laaditaan kehittämissuunnitelma ja strategiasuunnitelma. Kehittämisessä huomioidaan koulutuksessa saatua tietotaitoa, tilaajan sekä asiakkaiden antama palaute. Toiminta ja kehitys pyritään pitämään suunnitellun mukaisena ja hallittuna.