Mitä paripsykoterapia on?

Kestävä ja onnellinen parisuhde on monille yksi tärkeimmistä arvoista. Parisuhde on tärkeä kiintymyssuhde ja vaikuttaa monin tavoin hyvin- tai pahoinvointiimme elämän aikana. Parisuhde toimii kasvualustana yksilöille ja perheille. Parisuhdetta kuvataan lapsiperheissä lasten todellisena kotina eli minkälainen suhde vanhemmilla on= Minkälainen koti ja kasvualusta lapsillamme on. Parisuhteeseen luodaan usein valtavasti odotuksia, toiveita ja tarpeita. Miten me vastaamme ja tulemme vastaanotetuksi siinä? Onko meidän tarpeemme ja persoonalliset ominaisuutemme samankaltaisia, täydentäviä vai vastakkain toisiimme nähden? Parisuhteeseen liittyy paljon myös uskomuksia ja kokemuksia ja opittuja malleja. Osa on tietoista ja mielekästä käyttäytymistä, osaa taas emme tiedosta. Toisinaan käyttäytymisemme voi tuottaa kärsimystä itselle ja toisille. Pariterapia tarjoaa pareille mahdollisuuden kasvaa, arvioida ja täydentää yhteistä ymmärrystä ja vaikuttaa toivotulla tavalla käyttäytymiseen. Pariterapiassa voidaan löytää uusi suunta, tavoitteet ja päämäärät, jotka palvelevat molempia yksin ja yhdessä.

Paripsykoterapia on psykoterapiamuoto pariskunnille. Paripsykoterapiassa keskustellaan vuorovaikutuksen haasteista, vahvuuksista ja kriisitilanteista. Psykoterapia on tavoitteellista ja tavoitteet asetetaan asiakaskohtaisesti. Paripsykoterapiassa voidaan keskustelun lisäksi tehdä harjoituksia ja kotitehtäviä. Psykoterapeutti tukee paria omien ratkaisujen löytämiseen. Yhden terapiakäynnin kesto on tavallisesti 90 minuuttia. Paripsykoterapian kesto ja tiheys määritellään tilannekohtaisesti. Paripsykoterapiaan on mahdollista saada Kelan tukea kuntoutuspsykoterapiana, jolloin tarvitset psykiatrin B-lausunnon ja Kelan myönteisen kuntoutuspäätöksen.

Pariterapiaan voi myös hakeutua silloin, kun harkitaan eroa tai parisuhteessa on jo päädytty eroon. Tällöin terapeutti voi auttaa löytämään uusia näkemyksiä ja toimintatapoja tilanteeseen ja auttaa esimerkiksi eroavaa paria toimimaan erotilanteessa lapset huomioon ottaen siten, että kaikkien osapuolien tarpeet ja tunteet tulisivat kuulluksi ja huomioiduksi. Parisuhdetta koettelee monet elämään kuuluvat muutokset, sairaudet, läheisen oireilut ja erilaiset kärsimystä aiheuttavat tekijät. Parisuhde on merkittävä tekijä siinä, miten selviämme ja koemme ne vaikeat tunteet ja kokemukset. Muutokset luovat painetta myös parisuhteen tilaan. Turvallisessa parisuhteessa voimme kokea korvaavia kokemuksia, kasvaa ihmisenä ja yhdessä toteuttaa itseämme ja elämää uudella tavalla. Turvattomuus ja epäoikeudenmukaisuus suhteissa voi tuoda lisää haastetta, kärsimystä ja ongelmia sekä yksilöille, pareille että läheisille. Parisuhteessa toteutuvat mallit ja kokemukset siirtyvät usein sukupolvien ketjuissa toisille, halusimme sitä tai emme. Me siis voimme vaikuttaa oikeasti lastemme ja seuraavien sukupolvien elämään omilla valinnoillamme ja vastuunotollamme. Psykoterapeutti voi toimia teidän tukena tässä muutos- ja kasvuprosessissa.

Kognitiivinen käyttäytymispariterapia on tavoitteellista, järjestelmällistä ja asiakaskeskeistä terapiaa, jossa tarkastellaan yhdessä asiakkaan kanssa tarkasti määritettyjen tavoitteiden pohjalta ongelmallista toimintaa nykyhetkessä. Pariterapiassa tutkitaan, miten ihminen käyttäytyy tai menettelee eri tilanteissa ratkaistakseen ongelmiaan. Tarvittaessa hänelle opetetaan elämänlaadun kannalta toimivampia ja käyttökelpoisempia tapoja ongelmien ratkaisemiseksi. Kognitiivinen käyttäytymisterapia aloitetaan käyttäytymisanalyysilla tai asiakkaiden tilanteen käsitteellistämisellä. Tämä voi johtaa huomaamaan, että ongelmien takana on toimimattomia ongelmanratkaisu- tai suhtautumistapoja, ”noidankehiä”. Psykoterapeuttimme koulutettu, Valviran ja Kelan hyväksymä paripsykoterapeutti. Terapeuttimme on lisäksi kognitiivisen käyttäytymispsykoterapin koulutuksessa valmistuen vuonna 2023 Tampereen yliopistosta.