Psykoterapia- ja hyvinvointipalvelut Sydämellä Oy - Sosiaalihuollon palveluissa

Perheterapeuttinen ote mahdollistaa laaja-alaisen, suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen elämänhallinnan, vanhemmuuden ja lapsen kehityksen tuen perheelle.

Psykoterapia- ja hyvinvointipalvelut Sydämellä OY voi sosiaalihuoltolain mukaisten lupien myötä laajentaa psykoterapeuttisen ammattitaidon ja osaamisen toteutumisen myös kotiin tehtävään psykoterapeuttiseen perhetyöhön Varsinais- ja Vakka-Suomen alueella. Yritys pyrkii jalkauttamaan systeemisen ja perheterapeuttisen työotteen myös perhepalveluja tuottettaviin palveluihin sekä yksityisellä että julkisella puolella.

Sosiaalihuollon palveluja voivat olla esim. Perhekuntoutus, perhearviointi, perhetyö, sosiaaliohjaus, sosiaalikuntoutus, sosiaalihuollon mielenterveystyö, vaativa tukihenkilötyö. Sosiaalihuollon asiakkaita voivat olla tuen tarpeessa olevat lapset, nuoret, aikuiset ja perheet.  Yrityksellä on mahdollisuus tarjota työparina psykoterapeutti ja sosiaalityöntekijä työskentely osana palveluja. Sosiaalityöntekijän palvelujamme voitte hyödyntää myös sopimuksen mukaisesti omana palveluna. 

Miten psykoterapeuttista työtä toteutetaan tiivistetysti sosiaalihuollon perhetyön tehtävissä?

  • Perheterapeuttisessa työssä asetetaan yhdessä selkeät arkeen vaikuttavat tavoitteet, joilla pyritään saamaan aikaan positiivinen muutos perheen ja yksilöiden tilanteessa. Perheterapeuttisessa työskentelyssä räätälöidään yksilöllinen tavoitteiden ja tarpeiden suuntainen prosessi, jota menetelmät ja yhteistyö tukee muutoksen edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Arvioinnissa ja kuntoutuksessa on perheterapeuttinen toiminta ja ajattelu läsnä koko prosessin.
  • Perhetyö voi sisältää mm. ohjausta, neuvontaa, tukemista,yhdessä tekemistä, perheen omien voimavarojen käyttöön ottamisen aktivointia ja lapsen kasvun ja kehityksen tukemista.
  • Perhetyössä korostuvat perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tuki sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyö voi liittyä vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arki rutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.
  • Perheterapeuttisella työotteella tuotetaan tarvittavaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja niihin vastaavista palveluista tai keinovalikoimista. Avoin yhteistyö asiakkaan ja asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja moniammatillisen työryhmän välillä tuottaa laajamittaista tietoa ja ymmärrystä. Yhteistyössä on mahdollisuus myös uusiin toimiviin ratkaisuihin ja myönteisiin kokemuksiin elämässä.

Terapeuttinen työ pyrkii edistämään asiakkaan toimintakykyä, oppimista ja hyvinvointia vaikuttamalla vuorovaikutukseen, oppimis- ja toimintaympäristöön, toivottuihin toiminta- ja ajattelumalleihin yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Asiakas on oman elämänsä ja perheen asiantuntija. Tehdään, arvioidaan ja luodaan uusia malleja yhdessä! Asiakas on keskeinen vaikuttaja omien asioiden edistämisessä!Keskustelulla ja yhdessä tekemisellä luodaan asiakkaille (yksilöille, parisuhteelle ja perheelle) tilaa kasvaa yksilöinä osana perhettään/ verkostoaan. Keskustellaan mm. arjesta, rooleista, ajatuksista, tuntemuksista, mielessä olevista asioista, tunteista, suhteista, toiminta- ja ajattelumalleista ja arvoista sekä pohditaan niiden joustavuutta ja merkityksellisyyttä eri näkökulmista.

Työskentelyssä asiakkaat voivat kokea korjaavia vuorovaikutuskokemuksia, saada myönteisiä käyttäytymismalleja ja oppia ilmaisemaan tunteitaan hyväksyttävällä tavalla. Hyvässä terapeuttisessa suhteessa on mahdollisuus kokea nähdyksi, kuulluksi ja vastaanotetuksi tulemisen tunteita.
Terapeuttisen perhetyön tavoitteena on lapsen kasvuolosuhteiden turvaaminen tukemalla vanhempia kasvatustehtävässä ja suhteessa, vahvistamalla perheen ja verkoton omia voimavaroja. Terapeuttisen lapsiperhetyön keskeinen tehtävä on haastavien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hoito kotona ja turhien sijoitusten ehkäiseminen. Perhetyö tapahtuu pääasiassa asiakkaan kotona. Toiminnalliset ja luovat menetelmät ovat myös käytössä. Perhetyö tukee, korjaa ja selkeyttää perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä edistää perheiden selviytymistä arjessa. Yhdessä keskustellaan perheenjäsenten  tarpeista, rooleista ja käyttäytymismalleista eri näkökulmista. Pääpaino terapeuttisessa työskentelyssä on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa unohtamatta merkittäviä tekijöitä elämänhistoriassa. Työskentelyssä pyritään tilaajan ja perheen tavoitteiden asettamiseen ja vastaamiseen siten, että perheen ja se jäsenten hyvinvointi, voimavarat ja toimintakyky olisivat mahdollisimman hyvät. Ihmisen onni, hyvä arki ja unelmat on mahdollista yhdessä saavuttaa.