Psykoterapian sisältö

Psykoterapia- ja hyvinvointipalvelut Sydämellä Oy:n psykoterapeutti tarjoaa psykoterapiaa, yksilö-, pari- ja perhepsykoterapiaa Turun ja Uudenkaupungin alueella. Psykoterapiassa asiakas voi luottaa terapeuttiin ja kokea, että hänen on hyvä työskennellä suhteessa. Terapiassa asiakas päättää, mistä asioista haluaa puhua ja siellä voi puhua kaikista mielessä olevista aiheesta. Terapeutilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Tutustumiskäynnillä asiakas tai perhe voivat rauhassa tutustua terapeuttiin ja päättää käynnin jälkeen terapiasuhteen alkamisen mahdollisuudesta. Sovimme yhdessä terapiaa koskevat tavoitteet, toiveet ja tapaamiset, joita yhdessä terapian aikana arvioimme tarpeiden mukaisesti. Mikäli asiakas haluaa, voidaan tavata myös tarvittaessa tarpeiden mukaan.

Perheterapeuttisessa yksilötapaamisissa asiakas ja terapeutti keskustelevat valituista aiheista huomioiden verkoston ja elämäntilanteessa vaikuttavat asiat. Perheterapeuttiset yksilökäynnit voivat olla osa perheterapiaa. Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan niihin kutsutaan merkityksellisiä ihmisiä mukaan keskusteluihin. Tapaamisessa voi olla lapsi, nuori tai aikuinen. Perhepsykoterapiassa hoidetaan kokonaista perhettä, perheenjäseniä yksilöinä ja koko perhesysteemiä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Perheen merkitys ja vaikutus ihmisen kasvuun ja elämään on ainutlaatuista. Perheenjäsenten yhteiselämää ja   käyttäytymistä  pyritään muokkaamaan terveyttä, arvoja ja onnellisuutta paremmin edistäväksi. 

Paripsykoterapiassa tutkitaan parisuhteessa ja molempien yksilökehityksessä vaikuttavia tekijöitä ja kokemuksia. Parisuhteen haasteet ja voimavarat avaavat uusia näkökulmia omiin ja yhteisiin tarpeisiin, toiveisiin ja tavoitteisiin. Yhdessä ja erikseen voidaan keskustella esiin otetuista aiheista ja annetaan tilaa omille, toisen ja yhteisille tarpeille. Parisuhde toimii parhaimmillaan molempien ja perheen terveyttä tukevana kasvualustana. Parisuhteella on merkittävä vaikutus ihmisen hyvin- tai pahoinvointiin. Parisuhde voi toimiessaan tukea ja parantaa ihmisen yksilökehityksessä vaikuttavia merkittäviä tekijöitä.

 Olen opiskellut neljä vuotta Tampereen yliopistossa valmistuen marraskuussa vuonna 2023 kognitiiviseksi käyttäytymispsykoterapeutiksi. KKT- psykoterapeutti voi toimia yksilö-, pari- ja perhepsykoterapeuttina sekä työnohjaajana oman viitekehyksen mukaisesti. KKT on tieteellisesti tutkituin psykoterapian muotoon. Psykoterapian hoitotulokset ovat tutkimusten mukaan erittäin vaikuttavat moniin eri häiriöihin ja ongelmiin. Käyttäytymistä on kaikki, mitä ihmisessä vaikuttaa ja tapahtuu. Ihminen ja ympäristö vaikuttavat paljon siihen, miten käyttäydymme. Monet tekijät vaikuttavat kokemuksiimme eri ikävaiheissa. Voimme vaikuttaa käyttäytymiseemme ja tulla tietoiseksi niistä tekijöistä, joista ne muodostuvat. Terapian valtteja ovat mielestäni asiakkaan ja terapeutin lämmin, vastavuoroinen ja tasa-vertainen suhde. Lisäksi terapia on täsmähoitoa asiakkaan määrittelemiin ongelmiin. Terapiassa määritellään asiakkaan ongelmista yhdessä tarkka kuva ja sovitaan yhteiset mittarit ja menetelmät muutoksen edistämiseksi. 

Psykoterapiasuhteessa asiakas tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, aktiivisena toimijana, oman elämänsä asiantuntijana.  Yhteisiä iloja luovat elämänlaadun ja merkityksellisyyden lisääntyminen: Tehdään töitä niiden asioiden eteen, jotka asiakas voi ja haluaa muuttaa. Tiedostetaan hyväksyen ne asiat, joihin emme voi vaikuttaa. Terapeutti tekee konkreettisia asioita asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi: Hän antaa osaamisensa, lähimmäisen rakkautensa ja läsnäolonsa asiakkaalle. Terapeutti auttaa kohtaamaan altistamisen ja kohtaamisen kautta elämää rajoittavat haastavat tunteet. Terapeutti ja asiakas vahvistaa  asiat, jotka tukevat hyvinvointia.  Psykoterapeutti ja asiakas voi saada tukea myös asiakkaan elinympäristön tärkeistä ihmissuhteista tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapia on hoito- ja oppimisprosessi osallistujilleen. Psykoterapia soveltuu eri elämänvaiheisiin, eri ikäisille ihmisille ja vakavasti psykiatrisista oireiluista tai kriiseistä kärsiville ihmisillä.

Nettiterapia on terapiaistunto, jossa käytetään nettiyhteyttä, sähköpostiviestin tai puhelun kautta. Tarvitset nettiyhteyden, puhelimen ja sähköpostiosoitteen, johon lähetetään kutsu nettiyhteyteen. Linkistä pääset osallistumaan istuntoon. Tärkeä hyöty nettiterapiassa on riippumattomuus ajasta ja paikasta.